Forrás: Herkules, 1887, január-december.

Szurony víváshoz előgyakorlatok botokkal: Minden fiú kezébe egy botot vesz a rakásból, mellette elmenvén, aztán az egy oldalsorból rendekbe, abból kettős rendekbe fejlődtetés, előzetes számszerint beosztás nélkül a sor élénél kezdve egymásután, rövid lépésekkel járva; 4-es sorok oldalt nyitódni annyira, hogy a botot tartó kezet a másik fiú botja ne érinthesse fel emeléskor és odatartáskor se; mindannyian előre arcz! Botot jobb kézbe „súlyba“, „vállhoz“ (19. óra). „V í v n i á 11 á s!“ (Honv. szab. 9. §. 51. old.) Erre minden vívó jobbra 1/8 fordulatot tesz, jobb lábával 1 1/2 láb hosszúságra egyenest hátra lép, a botnak felső végét előre lebocsájtja úgy, hogy a bot zépső része beleessék a bal kéz tenyerébe, mely a gyomor előtt közel ahhoz tartatik, bal kar tehát derékszegig hajlíttatik könyökben, jobb kar hátra letartatik úgy, hogy a kéz a csipő alá és a mögéje kerüljön, bot hegye fej magasságban. „Vá11hoz!“: bal kézzel vállhoz taszítani a botot és gyorsan visszatérni az alapállásba “. Jobb kéz lenyujtva tartsa vállnál a botot. Vívni-állás ! „Előre indulj !“: az elől lévő bal lábbal kissé tovább előre lépni és a jobbat ugyanannyira utána vonni ismét a rendes vívó-állásba. „Hátra lépj!“: itt is az elől lévő láb mozdul elébb ki, de most hátra húzatik a jobb láb sarkáig, aztán a jobb láb lép hátrább (Honv. szab. 52.), „állj!“ vezérlő szóra a mozdulat megszüntettetik. „Ugrás hátra!“: a vívó-állásból egy lépésnyire hátra ugrani ismét vívó-állásba, térdek elébb jobban behajlít- tatnak, sarkak felemeltetnek, az ugrás után ismét rendes vívó-állás. „Döfés!“: a jobb kéz a csipő magasságába csakhogy a csipő mögött emeltetik és a bot hegye mellmagasságban egyenesen előre szegeztetik; a bal láb tél lépéssel még elébb lép rohamlépéssel, e közben a jobb kéz a botot erősen előre taszítja, melynél azt a bal kéz nem erősen, hanem csak támogatólag tartja; e végből a bal kar is kinyújtatik, de a bal kéz ujjai között csúszhatik a bot, mig a két kéz találkozik. A döfés után gyorsan vissza kell huzni a botot és a bal lábat is, felvenni a rendes vívó-állást. „Jobbra fedezz!“ „Balra fedezz!“: mindkettő védekezés a döfés ellen, a vívó-állásban a botnak oldal felé ütéssel kitartása és vissza rántása, ha a döfés a mell- vagy fejmagasságban történik. „Mély v é d é s !“: a bot felső végével ütés le a lábak előtt félre, ha a döfés az alsó testre irányoztatik. Tüzetesebben nem gyakorlandók, mivel páros viaskodások közelből veszélyesek.